Metodická doporučení MŠMT

 • Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve škole a školských zařízeních MŠMT ČR č.j.: 21 291/2010-28 1. 11. 2010 (přílohy upravované revidované)

        2015 – doplněné o další rizikové chování – 7 příloh

 • Návykové látky – drogy (revize 2018)
 • Rizikové chování v dopravě
 • Poruchy příjmu potravy
 • Alkohol a děti školního věku (revize 2018)
 • Syndrom týraného dítěte – CAN
 • Školní šikanování
 • Kyberšikana (revize 2018)
 • Homofobie
 • Extremismus, rasismus, xenofobie, antisemitismus
 • Vandalismus (revize 2018)
 • Záškoláctví (revize 2018)
 • Krádeže
 • Tabák (revize 2018)
 • Krizové situace spojené s ohrožením násilím ve školním prostředí, které přichází z vnějšího i vnitřního prostředí
 • Netolismus
 • Sebepoškozování
 • Nová náboženská hnutí
 • Rizikové sexuální chování
 • Příslušnost k subkulturám
 • Domácí násilí
 • Hazardní hraní
 • Pravidla prevence vzniku problémových žáků u dětí s PAS

 

 • Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízeních (Čj.: 21149/2016)

 

 • Metodický pokyn MŠMT ČR k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance (Čj.: 14 423/99-22)

 

 • Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví (Čj.: 10 194/2002-14)

 

 • Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných MŠMT (Čj.: 37 014/2005-25)

 

 • Metodické doporučení pro práci s Individuálním výchovným programem (IVýP) v rámci řešení rizikového chování žáků čj. MSMT – 43301/2013 platnost/12/2013/

 

Metodický pokyn není pro školy závazný, ale přináší doporučený postup!!!