Zkratky používané v terminologii složek IZS

P - prevence

V oblasti prevence hrají významnou úlohu složky integrovaného záchranného systému. Ve zprávách a článcích se setkáváme s různými zkratkami policejní, záchranářské, či hasičské terminologie.

Na webu www.tydenikpolicie.cz jsme našli zajímavý výkladový článek, ze kterého zveřejňujeme abecední seznam zkratek:

A

 

AJ – Automobilový jeřáb (hasiči)
AKB – Akumulátorová baterie
AKT – Antikonfliktní tým (policie)
AP – Automobilová plošina (hasiči)
APK – Asistent prevence kriminality
AS – Automobilová stříkačka
ASČR – Asociace samaritánů České republiky (záchranná služba)
AV – Vyprošťovací automobil (vojáci + hasiči)
AZ – Automobilový žebřík (hasiči)

B

B – Hasičská hadice s průměrem 75 mm
BČS – Benzínová čerpací stanice
BIS – Bezpečnostní informační služba
BRIG. GEN. – Brigádní generál (hodnostní označení PČR)
BRK – Bezpečnostní rada kraje

C

C – Hasičská hadice s průměrem 52 mm
CAS – Cisternová automobilová stříkačka (hasiči)
ČIŽP – Česká inspekce životního prostředí
CMP – Cévní mozková příhoda
CS – Celní správa
CTV – Centrum tísňového volání
CZS – Celkové zhoršení stavu

D

D – Hasičská hadice s průměrem 25 mm
DBA – Dopravně bezpečnostní akce
DI (PČR) – Dopravní inspektorát (dopravní policisté)
DN – Dopravní nehoda
DZS – Dopravní zdravotnická služba (převozové sanitky)
DO – Dálniční oddělení
DP – donucovací prostředek / prostředky nebo také dopravní prostředky
DPP – Dopravní podnik hl.m. Prahy
DS – Dozorčí služba

E

EPS – Elektronický požární systém
EZS – Elektronický zabezpečovací systém

G

GENMJR. – Generálmajor (hodnostní označení PČR)
GENPOR. – Generálporučík (hodnostní označení PČR)
GIBS – Generální inspekce bezpečnostních sborů
GŘ – Generální ředitelství

H

H – Hydrant
HBZS – Hlavní báňská záchranná stanice
HHS – Hudba Hradní stráže a Policie České republiky
HMP – Hlavní město Praha
HPK – Havarijní plán kraje
HUP – Hlavní uzávěr plynu
HUV – Hlavní uzávěr vody
HVZ – Hydraulické vyprošťovací zařízení
HZS – Hasičský záchranný sbor
HZSP – Hasičský záchranný sbor podniku (podnikoví hasiči)
HZS SŽDC – Hasičská záchranná služba Správa železniční a dopravní cesty (drážní hasiči)

CH

CHS – Chemická služba

I

IBC – Integrované bezpečnostní středisko (Ostrava)
IDP – Izolační dýchací přístroj
IMZ – Instrukčně metodické zaměstnání
IOS – Integrované operační středisko
IZS – Integrovaný záchranný systém

J

JE – Jaderná elektrárna
JHP – Jednoduché hasební prostředky
JPO – Jednotka požární ochrany
JSDH – Jednotka sboru dobrovolných hasičů (výjezdová jednotka)
JSVV – Jednotný systém varování a vyrozumění

K

KA – Kontejnerový automobil
KHA – Kombinovaný hasicí automobil
KO – Kontrola osob
KOPIS – Krajské operační a informační středisko (dnes nahrazeno IOS a IBC)
KPJ – Krajská pořádková jednotka
KPK – Krizový plán kraje
KPR – Kardiopulmonální resuscitace
KPT. – Kapitán (hodnostní označení PČR)
KŘP – Krajské ředitelství policie
KRPA – Krajské ředitelství policie hl.m. Prahy
KRPB – Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje
KRPC – Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje
KRPE – Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
KRPH – Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje
KRPK – Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje
KRPJ – Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
KRPL – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
KRPM – Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje
KRPP – Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje
KRPS – Krajské ředitelství policie Středočeského kraje
KRPT – Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
KRPU – Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje
KRPZ – Krajské ředitelství policie Zlínského kraje
KUP – Kriminalistický ústav Praha

L

LP – „eL paso“ (loupež)
LS (PČR) – Letecká služba Policie ČR
LSPP – Lékařská služba první pomoci
LTV – Linka tísňového volání. 158,156,155,150
LZS – Letecká záchranná služba
LZZ – Lokalizační záznamové zařízení

M

MDC – Multifunkční dohledové centrum
MEJ – Mobilní expertní jednotka CSPSD (součást silniční kontroly, zejména užitkových automobilů a autobusů)
MJR. – Major (hodnostní označení PČR)
MKDS – Městský kamerový dohledovy systém
MKS – Městský kamerový systém
MOP – Místní oddělení policie
MP / MĚP – Městská policie
MPK – Motorová pila kotoučová (rozbrušovací)
MPŘ – Motorová pila řetězová
MU – Mimořádná událost
MV – Ministerstvo vnitra
MZP – Motorová záchranářská pila

N

NC – Námětové cvičení
NL – Nebezpečná látka
NOSp – Nezávislý odborový svaz policie (odborová organizace)
NPC – Národní protidrogová centrála
NPOR. – Nadporučík (hodnostní označení PČR)
NPRAP. – Nadpraporčík (hodnostní označení PČR)
NSTRŽM. – Nadstrážmistr (hodnostní označení PČR)

O

OA – Oddělení analytiky / Osobní automobil
OCK – Odbor cizinecké policie
ODN – Oddělení dopravních nehod
ODV – Oddělení doprovodu vlaků
OHK – Odbor hospodářské kriminality
OHS – Oddělení hlídkové služby
OKTE – Odbor kriminalistické techniky a expetízy
OMPS – Odbor mezinárodní policejní spolupráce
OOK – Odbor obecné kriminality
OOP – Obvodní oddělení policie
OP – Obecní policie / Občanský průkaz
OPA – Oddělení pobytových agend
OPIS – Operační a informační středisko (dnes nahrazeno IOS)
OPKPE – Oddělení pobytových kontrol, pátrání a eskort (cizinecká policie)
OPL – Omamné a psychotropní látky (drogy)
OPŽP – Odbor pořádkové a železniční policie
OŘ – Obvodní ředitelství
OŘD – Oddělení řízení dopravy
ORP – Obec s rozšířenou působností
OSDP – Odbor služby dopravní policie
OSK – Odbor služební kynologie (spojeno s OSH)
OSH – Odbor služební hipologie (spojeno s OSK)
OSPČV – Odbor speciálních potápěčských činností a výcviku
OSPOD – Odbor sociálně právní ochrany děti
OSPP – Odbor služby pořádkové policie
OTP – Oddělení tisku a prevence
OVK – Odbor vnitřní kontroly
OŽP – Oddělení železniční policie (tzv. „Žetka“)
OZV – Obecně závazná vyhláška

P

PAZS (PZS) – Protialkoholní záchytná stanice
PC – Prověřovací cvičení
PCO – Pult centrální ochrany
PČR – Policie České republiky
PEO – Pohotovostní a eskortní oddělení / oddíl
PHM – Pohonné hmoty
PHP – Přenosný hasicí přístroj
PIP – Posttraumatická intervenční péče
PJ – Pořádková jednotka
PK – Provozní kapaliny
PLK. – Plukovník (hodnostní označení PČR)
PPLK. – Podplukovník (hodnostní označení PČR)
PMJ – Pohotovostní motorizovaná jednotka
PP – Policejní prezident
PPR – Policejní prezidium (též PP)
PPLA – Protiplynový automobil (hasiči)
PPO – Protipožární opatření
PO – Požární ochrana
POR. – Poručík (hodnostní označení PČR)
PPK – Povodňový plán kraje
PPOR. – Podporučík (hodnostní označení PČR)
PPRAP. – Podpraporčík (hodnostní označení PČR)
PRAP. – Praporčík (hodnostní označení PČR)
PŘ – Přestupek
PS – Požární stanice
PS / PYRO – Pyrotechnická služba Policie České republiky

R

RHP – Ruční hasicí přístroj
RLP – Rychlá lékařská pomoc (posádka ZZS s lékařem)
ŘSCP – Ředitelství služby cizinecké policie
RTN. – Rotný (hodnostní označení PČR)
RTP – Rychlá technická pomoc
RV – Rendez vous (posádka ZZS)
RZ – Registrační značka (dříve SPZ – státní poznávací značka)
RZA – Rychlý zásahový automobil
RZP – Rychlá zdravotnická pomoc (posádka ZZS bez lékaře)
RZS – Rychlá záchranná služba (slangový výraz, užívaný v minulosti)

S

SAP – Síly a prostředky
SDH – Sbor dobrovolných hasičů (organizace)
SDN – Skupina dopravních nehod
SKPV – Služba kriminální policie a vyšetřování
SOG – Útvar speciálních operací vojenské policie
SPJ – Speciální pořádková jednotka
ŠPS – Školní policejní středisko
SSÚD – Středisko správy a údržby dálnic
SÚS – Správa a údržba silnic
STJ – Speciální taktická jednotka (cizinecká policie)
STRŽM. – Strážmistr (hodnostní označení PČR)
SÚJB – Státní ústav pro jadernou bezpečnost
SÚJCHBO – Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany
SVO – Sloup veřejného osvětlení
SVVO – Systém včasného varování obyvatestva

T

TA – Technický automobil (hasiči)
TACH – Technický automobil chemický (hasiči)
TANR – Telefonicky asistovaná neodkladná resuscitace
TC – Taktické cvičení
TČ – Trestný čin
TCTV – Telefonní centrum tísňového volání
TH PLUS – Trans Hospital PLUS (záchranná služba)
TM – Tiskový mluvčí
TP – Technická pomoc
TPZOV – Technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla / botička
TT – Tarifní třída

U

UBS – Unie bezpečnostních složek (odborová organizace)
ÚDV – Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu
ÚJV – Ústav jaderného výzkumu
ÚO – Územní odbor (hasiči i policie)
ÚOKFK – Útvar odhalování korupce a finanční kriminality
ÚOOZ -Útvar pro odhalování organizovaného zločinu
ÚOP – Útvar pro ochranu prezidenta
ÚOÚČ – Útvar pro ochranu ústavních činitelů
ÚPVSP – Útvar policejního vzdělávání a služební přípravy
ÚRN / URNA – Útvar rychlého nasazení
ÚSČ (SKPV) – Útvar speciálních činností služby kriminální policie a vyšetřování
ÚZ – Úřední záznam
ÚZČ – Útvar zvláštních činností

V

VD – Velitel družstva
VČ – Velitel čety
VEA – Velitelský automobil (hasiči)
VHJ – Vojenská hasičská jednotka
VHP – Vnější havarijní plán
VP – Vojenská policie
VRZ – Výstražné zvukové a rozhlasové zařízení
VSČR – Vězeňská služba České republiky
VTA – Veřejný telefonní automat
VTP – Vysokotlaký proud
VYA – Vyprošťovací automobil (hasiči)
VYC – Vyrozumívací centrum
VZS – Vodní záchranná služba Českého červeného kříže

Z

ZJ – Zásahová jednotka
ZHP – Zóna havarijního plánování
ZOČ – Zpráva o činnosti (jednotky hasičů)
ZOP – Základní odborná příprava (policie)
ZOS – Zdravotnické operační středisko
ZPP – Zjišťování příčin požárů
ZZS – Záchranná služba

Zdrojový článek: http://tydenikpolicie.cz/zkratky-pouzivane-v-terminologii-slozek-izs/