metodický dokument

Metodický pokyn MŠMT k šikanování ve školách

L - legislativa

Tento metodický pokyn poskytuje pedagogickým pracovníkům základní informace především k samotnému řešení tohoto vysoce
rizikového chování. Pokyn obsahuje vymezení pojmu, charakteristiku šikanování a hlavně doporučení, jak sestavit školní program proti šikanování.

Spolupráce předškolních zařízení, škol a školských zařízení s Policií ČR

L - legislativa

Informace o spolupráci škol a školských zařízení s Policií ČR při prevenci a při vyšetřování kriminality dětí a mládeže je opětovným připomenutím toho, že včasná prevence v oblasti sociálně patologických jevů je závažné téma, kterému musí být věnována pozornost. Prevence musí být prováděna systémově a kontinuálně, v optimálním případě se prevence a zdravý životní styl stávají přirozenou součástí života školy a školského zařízení. Mnoho aktivit využitelných pro osvojení si zdravého životního stylu a metodiky prevence nelze pouze vyčíst z manuálů, metodik a příruček.

Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení

L - legislativa

Cílem předkládaného metodického pokynu je upozornit na závažnost šikanování, poskytnout pedagogickým pracovníkům základní informace o jeho projevech a napomoci hledat řešení těchto specifických problémů.

Syndikovat obsah