projekt

Záchranný kruh

D - dobrá praxe

Asociace Záchranný kruh byla založena v roce 2005 na podporu činnosti složek IZS za účelem vzájemné spolupráce při realizaci aktivit a projektů vedoucích ke zvýšení úrovně informovanosti, vzdělanosti, prevence a připravenosti obyvatelstva a ostatních subjektů na území České republiky v oblasti běžných nebezpečí, mimořádných událostí a krizových situací. Realizace jednotné, dlouhodobé a systematické spolupráce je zakotvena v Integrovaném projektu Záchranný kruh, jehož nositelem je Asociace Záchranný kruh

 

Konference Primární prevence rizikového chování

D - dobrá praxe

Konference primární prevence rizikového chování je ojedinělou akcí svého druhu v České republice, která se zabývá problematikou prevence a výzkumem v prevenci v různých oblastech rizikového chování. Její multioborové pojetí reflektující aktuální vývoj v oblasti prevence ve světě i u nás z něho činí spojovací článek mezi profesionály různých oborů podílejících se na práci v této oblasti. Konferenci organizuje Sdružení SCAN ve spolupráci s Centrem adiktologie Psychiatrické kliniky 1.LF UK Praha a partnery.

Časopis Prevence

D - dobrá praxe

Časopis Prevence je určen školním metodikům prevence, dále třídním učitelům metodikům v PPP a odborným pracovníkům. Je periodikem vycházejícím deset měsíců v roce, po dobu školního roku. Vychází nepřetržitě od května 2004.

Cílovou skupinou časopisu Prevence jsou pracovníci z oblasti prevence rizikového chování, tzv. školní metodici prevence ze základních a středních škol, dále časopis odebírají v podstatě všechny Pedagogicko psychologické porady v České republice. Do cílové populace též patří dětské domovy a další odborná pracoviště.

Syndikovat obsah