Časopis Prevence: všechny zpravodaje

Vybrané texty
Když uslyšíme slovo agrese, pravděpodobně se v nás rozezní některý z těchto pocitů: strach, nejistota, nervozita, vztek, odpor atp. Agresi můžeme spojovat se slovními útoky, rvačkami, bitkami, rozbíjením, šikanou, násilím a dalším jednáním, které hodnotíme jako negativní. Snahou je takové chování nepřipustit nebo mu zamezit, a to z různých důvodů: strach ze zranění, obava z ublížení, případně vnitřní nesouhlas a konflikt s vlastními hodnotami („Prát se nemá!“). Je ale možné, že se objeví i jiné pocity: vzrušení,...
Vybrané texty
Jinakost, odlišnost a rozdíly jsou termíny, se kterými se ve své práci každodenne setkávají všichni ucitelé. Taková setkání mohou být pozitivní, inspirativní a všeobecne obohacující. Když však pedagog neumí dobre pracovat se situacemi, které jinakost prináší, následky mohou být velmi nepríjemné až fatální. Následující text se pokouší objasnit problematiku násilí z nenávisti, tedy oblasti, kde je jinakost duvodem agresivního útoku. Pro ucitele je zásadní, aby rozpoznali, co násilí z nenávisti je, cím se vyznacuje a jak obeti...
Vybrané texty
Dlouhodobý stres a jeho následky netrápí jen dospělé, ale i děti. V jejich případě mohou být zdrojem zátěže neúměrné nároky rodičů, kteří usilují o co nejlepší přípravu svých potomků na život. Když se pak děti dostávají do péče psychologů, jejich rodiče si nezřídka postesknou, že už i oni melou z posledního. Málokdy si při tom uvědomují, že svým dětem připravují podobnou zkušenost. Pokud příliš lpějí na výborném školním prospěchu a maximálním zaplnění jejich volného času nejrůznějšími dalšími povinnostmi, možná děti nečeká...
Vybrané texty
Uvěznění rodiče je téma, kterému u nás není věnováno moc pozornosti, dětem uvězněných rodičů není poskytována žádná zvláštní péče a často ani rodina, ani odborníci nevědí, jak dítěti situaci vysvětlit a jak jim mohou v této nelehké situaci pomoci.
Vybrané texty
Mládež v obchodních centrech (OC) je novým fenoménem 21. století. V loňském roce jsem se v rámci práce (streetworker pro děti a mládež) rozhodla věnovat více času problematice tzv. „mall junkies” a zaměřit pozornost na nově otevřené nákupní centrum ve městě, kde žiju. Čím jsou tedy nákupní centra tak přitažlivá pro mládež a jejich rodiny? Zájem a atraktivitu nákupní centrum vzbuzuje nejen u mládeže, ale i u dospělých. Pro mladé lidi představuje místo střetávání se svými vrstevníky, místo, které je součástí...
Vybrané texty
Bouřlivý rozvoj informačních a komunikačních technologií (ICT) vytváří tzv. kyberprostor, výrazně ulehčující život, ale s množstvím rizik. Díky ICT žijeme nejen skutečné životy, ale i ty virtuální, skryté za přezdívkami a příběhy. Toto anonymní prostředí však představuje vážné nebezpečí. ICT samy o sobě nejsou ani dobré, ani špatné. Záleží jen na lidech, jak je použijí. Proto musíme být na tato rizika připraveni, zvlášť děti, rodiče a pedagogové.
Vybrané texty
Na našem gymnáziu máme již řadu let dobře fungující a ověřený preventivní program, který je bohatý na nejrůznější školní i mimoškolní aktivity i metody a formy práce. Na jeho realizaci se podílí školní preventivní tým, pedagogové školy – především třídní učitelé, i externí organizace (některé léty praxe ověřené, některé nově oslovené podle aktuálních témat a potřeb školy).
Vybrané texty
Príspevok sa zaoberá problematikou komunikácie v médiách ako faktorom, ktorý ovplyvnuje aj komunikáciu v školách. Poukazuje na silu ich pôsobenia, predovšetkým na reality show, ktoré si našli svoje miesto vo volnom čase mladých ludí a ich jazykové prostriedky sa udomácnili aj v komunikácii žiakov. Autorka analyzuje jednotlivé reality show a zdôraznuje potrebu mediálnej výchovy ako prostriedku rozvíjania správnych komunikačných zručností. Celý článek naleznete v příloze.
Hry a techniky
Cíl: Sebereflexe a uvědomění si spoluzodpovědnosti za charakter třídy. Časová náročnost: 1 vyučovací hodina. Od kolika let je aplikace vhodná: od 7 let. Instrukce k realizaci: Rozdělte třídu do skupinek po třech až čtyřech dětech. Volbu skladby jednotlivých skupin nechte na dětech. Zadejte vždy jednu otázku a pověřte skupiny, ať si zvolí svého zapisovatele a zároveň mluvčího, který bude výsledky skupiny tlumočit. Nechte na splnění úkolu vždy pět až sedm minut. Potom nechte přečíst jednotlivé závěry, pověřte dítě, které má autoritu...
Vybrané texty
V minulém čísle jsme hovořili o tom, proč je pravidelná psychohygiena a péče sama o sebe důležitou součástí učitelské profese. V této sérii krátkých článků představujeme jednoduchá cvičení všímavosti neboli mindfulness, která jsou jedním ze způsobů, jak se zájmem a lehkostí přistupovat ke každodenním situacím našeho života a lépe čelit stresovým podnětům.
   Začal nám nový školní rok a očekáváme... Co vlastně? Kdo určuje naše očekávání? Vložený program rodičů, společnosti, nebo žijeme stereotyp, o kterém nepřemýšlíme? To se mi rojilo hlavou, když jsem si prohlížela fotky z léta. Ve třech párech jsme jeli ve třech vozech na letní prodloužený víkend do Maďarska. Probíhala komunikace pomocí vysílaček z vozu do vozu a hledání trasy bylo pestřeno mnoha fórky řidičů a jejich vzpomínkami na vojenskou službu s vysílačkou v ruce. Ozýval se smích a pohoda...
Vybrané texty
Dlouhodobý stres a jeho následky netrápí jen dospělé, ale i děti. V jejich případě mohou být zdrojem záteže neúměrné nároky rodičů, kteří usilují o co nejlepší přípravu svých potomků na život. Když se pak děti dostávají do péče psychologů, jejich rodiče si nezřídka postesknou, že už i oni melou z posledního. Málokdy si při tom uvědomují, že svým dětem připravují podobnou zkušenost. Pokud příliš lpějí na výborném školním prospěchu a maximálním zaplnění jejich volného času nejrůznějšími dalšími povinnostmi,...