Základní princip primární prevence

Základním principem primární prevence rizikového chování u žáků je výchova k předcházení a minimalizaci rizikových projevů chování, ke zdravému životnímu stylu, k rozvoji pozitivního sociálního chování a rozvoji psychosociálních dovedností a zvládání zátěžových situací osobnosti. Jedná se o oblast zabývající se prevencí v oblastech:

a)      agrese, šikana, kyberšikana, násilí, vandalismus, intolerance, antisemitismus, extremismus, rasismus a xenofobie, homofobie

b)      záškoláctví,

c)      závislostní chování, užívání všech návykových látek, netolismus, gambling

d)      rizikové sporty a rizikové chování v dopravě,

e)      spektrum poruch příjmu potravy,

f)       negativní působení sekt,

g)      sexuální rizikové chování,

s cílem zabránit výskytu rizikového chování v daných oblastech, nebo co nejvíce omezit škody působené jejich výskytem mezi žáky.

 

P - prevence