Výchovný ústav Husův domov a školní jídelna - Dvůr Králové

Výchovně léčebné oddělení určené pro děti vyžadující výchovně léčebný režim v důsledku jejich neurologického poškození, psychického nebo psychiatrického onemocnění je určeno pro děti ve věku od patnácti do osmnácti let, výjimečně do let devatenácti. Toto oddělení je umístěno ve Dvoře Králové nad Labem, okres Trutnov.

O umístění dětí na výchovně léčebné oddělení rozhoduje Diagnostický ústav pro mládež, Lublaňská 33, Praha 2, na základě rozhodnutí soudu o uložení ústavní výchovy nebo předběžného opatření. Jak je ze samotného názvu patrné, pečujeme o děti s psychickým, psychiatrickým či neurologickým handicapem, v jehož důsledku dochází k závažným (extrémním) poruchám chování. Tyto poruchy chování z etopedického pohledu lze zařadit do kategorie asociální a antisociální, kdy dochází k delikventnímu chování, které směřuje proti zákonným, společenským a zvyklostním normám. Takové chování nese znaky nejvyšší společenské nebezpečnosti. Nám svěřeným dětem je poskytována nejen péče speciálně pedagogická, ale také péče psychologická, psychiatrická a sexuologická. Závažné poruchy chování se projevují jak verbální, tak také brachiální agresí. Výchovně léčebné oddělení pro děti ohrožené závislostmi a drogově závislé je poblíž obce Bílá Třemešná u Dvora Králové nad Labem v okrese Trutnov.

Jak již je z názvu patrné, pečujeme zde o děti ohrožené závislostmi. Naše středisko není zaměřeno pouze na léčbu závislosti drogových, tedy závislosti na omamných a psychotropních látkách, ale také na závislosti alkoholové a gamblerství. Děti, které jsou umisťovány na oddělení „Poklad“, jsou ve věkové kategorii od patnácti do osmnácti let, ve výjimečných případech do devatenácti let. O uložení ústavní výchovy či předběžného opatření rozhoduje soud a o umístění do resocializačního programu „Poklad“ rozhoduje Dětský diagnostický ústav pro mládež, Lublaňská 33, Praha 2.

Sídlo
Výchovný ústav Husův domov a školní jídelna - Dvůr Králové
Vrchlického 700
Dvůr Králové nad Labem 54401
Javascript is required to view this map.
Královéhradecký kraj