Středisko výchovné péče, dětský domov se školou, dětský domov a základní škola Dobřichovice

Dětský domov se školou v Dobřichovicích založen v roce 2017 poskytuje komplexní péči pro 30 dětí. Je rozdělen do čtyř skupin. Skupiny dětí jsou koedukované. Věkové rozmezí je 6 -15 let., respektive do ukončení povinné školní docházky. DDŠ zajišťuje dětem náhradní výchovnou péči v zájmu jejich zdravého vývoje, řádné výchovy a vzdělávání. Spolupracuje s rodinou dítěte a poskytuje jí pomoc při zajišťování záležitostí týkajících se dítěte, včetně rodinné terapie a nácviku rodičovských a dalších dovedností nezbytných pro výchovu a péči v rodině. Poskytuje podporu při přechodu dítěte do jeho původního rodinného prostředí nebo jeho přemístění do náhradní rodinné péče. Zařízení koedukované

 

Dětský domov se školou ve Slaném (vznikl v roce 2003) a poskytuje komplexní péči 28 dětem s kombinovaným postižením od šesti let do ukončení povinné školní docházky. Jedná se o děti, převážně s diagnózou ADHD, ADD (LMD), duševními poruchami a nařízenou ústavní výchovou. Tyto děti, kromě klíčových symptomů ADHD, jako např. nepozornost, hyperaktivita a impulzivita, mají i vyplývající problémy s učením, výkonností ve škole, psaním a čtením. Řada dětí s ADHD má i další psychické problémy: poruchy opozičního vzdoru, poruchy chování, asociální nebo delikventní chování, deprese, úzkostné stavy, emoční problémy a problémy v oblasti sociálních dovedností. Jedná se o děti, u nichž byla zjištěna přechodná nebo trvalá duševní porucha takového druhu a stupně, že nemohou být vychovávány a vzdělávány v ostatních zařízeních pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.

Zařízení určeno chlapcům, s výchovně léčebným režimem

 

Středisko výchovné péče (32)

Středisko výchovné péče v Dobřichovicích, založené v roce 2014, poskytuje speciálně pedagogickou a psychologickou pomoc a poradenství dětem, rodičům, osobám odpovědným za výchovu i profesionálům v oblasti výchovy a vzdělávání. Pracuje s dětmi od 3 let a mladistvými do ukončení jejich profesní přípravy (max. do 26 let). Středisko nabízí ambulantní a internátní péči, práci s třídními kolektivy a programy na ,,klíč“ na žádost školy v oblasti sekundární prevence nebo metodické podpory pedagogů i speciálně pedagogické a psychologické poradenství. Středisko výchovné péče ve Slaném vzniklo v roce 1996 a poskytuje speciálně pedagogickou a psychologickou pomoc a poradenství dětem, rodičům, osobám odpovědným za výchovu i profesionálům v oblasti výchovy a vzdělávání. Řeší zejména výchovné problémy, rodinné problémy, školní problémy, útěky z domova, záškoláctví, šikanu, agresivní projevy. Pomáhá klientům od 3 do 26 let, jejich rodinám, pedagogickým, sociálním a jiným pracovníkům. Spolupracuje s řadou organizací, zejména s orgány sociálněprávní ochrany dětí. V případě, že klient a rodina jsou v péči jiného odborníka, spolupracujeme v rámci komplexní péče i s ním. Jedná se především o spolupráci s PPP, SPC a zdravotnickými zařízeními. Na tyto instituce také v případě potřeby předáváme kontakt. Nedílnou součástí práce střediska je i spolupráce se školami klientů. Zařízení určeno koedukované

 

Základní škola (58)

Základní školy se nachází v areálu školského zařízení v Dobřichovicích a v areálu školského zařízení ve Slaném. Školy poskytují vzdělání žákům základní školy v rámci povinné školní docházky podle vlastního Školního vzdělávacího programu zpracovaného dle RVP ZV. Školy poskytují vzdělávání žákům 1. – 9. ročníku. Zařízení koedukované, chlapcům s výchovně léčebným režimem

Sídlo
Středisko výchovné péče, dětský domov se školou, dětský domov a základní škola Dobřichovice
Pražská 151
Dobřichovice 25229
Javascript is required to view this map.
Středočeský kraj