Občanské sdružení Prostor, programy primární prevence

Poslání programů primární prevence o. s. Prostor 
           

            „Oslovit mladé lidi ze ZŠ a SŠ, bezpečně je provést obdobím nejistoty v dospívání a pomoci jim utvářet zdravé životní postoje.“

 

Popis cílové skupiny
           

            „Žák v kontextu třídního kolektivu na ZŠ a SŠ.“

Rozdělení cílové skupiny 
            žáci - dospívající mládež
            třídní učitelé
            školní metodici prevence
            rodiče

Obecné cíle programů primární prevence o. s. Prostor
Cílem programů je předejít vlivům společensky nežádoucích jevů na cílovou skupinu. Mezi tyto jevy řadíme především: záškoláctví, šikanu, kyberšikanu, závislostní chování, rasismus a xenofobii, projevy násilí a agrese, pornografii a prostituci. Programy primární prevence usilují o to, aby cílová skupina získala znalosti, dovednosti a postoje podporující zdravý životní styl, a aby tyto nástroje dokázala uplatnit ve svém chování nejen v době realizace programu, ale i v budoucnosti.
 

Místo působnosti

Středočeský kraj – okres Kolín, Kutná Hora

Královéhradecký kraj – okres Jičín, Hradec Králové

 

Cíle programů směrem k cílové skupině

Žáci:
           - podpořit pozitivní vazby ve třídě, mezi učitelem a třídou,
           - stravitelnou a srozumitelnou formou předávat pravdivé informace,
           - poskytnout dětem prostor pro otevřené a bezpečné řešení problémů,
           - reagovat na aktuální potřeby ve třídě.

Třídní učitelé:
           - podpořit pozitivní vazby ve třídě a mezi učitelem a třídou,
           - motivovat k další práci s kolektivem.

Školní metodici prevence:
           - spolupracovat na plnění školního minimálního preventivního programu,
           - motivovat k další práci s kolektivem žáků a pedagogů,
           - poskytnout vhodné materiály pro další práci s žáky a pedagogy.

Rodiče:
           - informovat o realizaci programu v rámci třídních schůzek,
           - stravitelnou a srozumitelnou formou předávat pravdivé informace.
 

Zásady
 

důvěrnost

respekt

rovný přístup

tolerance

 

Filozofie programů primární prevence o. s. Prostor

Specifickou primární prevenci chápeme jako proces vedoucí ke zdravým životním postojům. Děti, mládež, pedagogy a školu vnímáme jako klienty uvnitř systému vztahů v prostředí školy. Škola jako instituce je pro nás partnerem při naplňování cílů primárně preventivních programů. Tyto programy nezastupují výchovně vzdělávací procesy školy, naopak podporují a doplňují jejich fungování. Základem naší spolupráce s klientem je otevřená komunikace, dlouhodobost, srozumitelnost, pružnost, důvěryhodnost a spoluodpovědnost.

 

Forma práce programů primární prevence o. s. Prostor

Snažíme se ve škole spoluutvářet prostředí, které podporuje otevřené sdělování názorů, diskusi a prožitek.

Pracujeme formou komunitního kruhu společně s konceptem zážitku a zkušenosti, které podporují procesy vedoucí ke zdravým životním postojům. Komunitní kruh je vhodný pro rozvoj vztahů mezi žáky i žáky a učitelem, vytváření soudržnosti, pocitu sounáležitosti a přijetí pro každého žáka, rozvoj emocionality, vytváření bezpečného klimatu třídy a vytvoření pocitu bezpečí u každého žáka. Vždy platí možnost odmítnutí aktivity. Pozitivní vazby v kolektivu přináší možnost zažít společně pocit úspěchu a zvládnout případný neúspěch, podporují rozvoj jednotlivců uvnitř skupiny. Zpětnou vazbou a vlastní reflexí aktuálního dění ve skupině můžeme druhé podpořit, povědět jim svůj názor, a tím také pomoci k vyřešení nastalé situace. Je zde místo pro naše pocity a názory.

 

Podrobný popis aktivit programů primární prevence o.s. Prostor:

 

DPP 6.–9. ročník / Dlouhodobá primární prevence pro 6.–9. ročník

Tři bloky specifické primární prevence realizované třikrát v jednom školním roce v jedné školní třídě.

Jeden blok primární prevence trvá 3 vyučovací hodiny.

Před a po bloku primární prevence probíhá vždy 20 minutová konzultace o jeho realizaci a zhodnocení.

Témata:

            6. třída: Jsme parta?“, nedívej se skrz prsty“, zvyky zlozvyky“

            7. třída: konflikty a vztahy“, různé odstíny jedné barvy“, mýty o drogách“

            8. třída: svět kolem mne“, víc než kamarádi“, zakázané ovoce“

            9. třída: tělo jako rébus“, co dělat, když“, exkurze K-centrum“

 

 

            DPP 4.–5. ročník / Dlouhodobá primární prevence pro 4.–5. ročník

            Tři bloky specifické primární prevence realizované třikrát v jednom školním roce v jedné školní třídě.

Jeden blok primární prevence trvá 3 vyučovací hodiny.

Před a po bloku primární prevence probíhá vždy 20 minutová konzultace o jeho realizaci a zhodnocení.

Témata:

„naše třída“, „emoce nejsou nemoce“, „babylon“

 

 

            SPP 6.–9. ročník / Selektivní primární prevence pro 6.–9. ročník

            Pět bloků selektivní primární prevence realizované pětkrát v jednom školním roce v jedné školní třídě.

Jeden blok primární prevence trvá 2 vyučovací hodiny.

            Před a po bloku primární prevence probíhá vždy 20 minutová konzultace o jeho realizaci a zhodnocení.

            Témata:

            „jací jsme“, „naše třída“, „pavučina vztahů“, „na co si dát bacha“, „životní styl“

 

 

 

            JPP 6.–9. ročník / Jednorázová primární prevence

Jeden blok specifické primární prevence realizované v jedné školní třídě, je využíván zejména jako doplňková aktivita pro třídu zapojenou do dlouhodobé primární prevence.

Jeden blok primární prevence trvá 3 vyučovací hodiny.

            Před a po bloku primární prevence probíhá vždy 30 minutová konzultace o jeho realizaci a zhodnocení.

            Témata:

            viz dlouhodobá primární prevence pro 6. až 9. ročník

              

           JPP 8.–9. ročník / exkurze v K-centru Kolín

            Jeden blok specifické primární prevence v jedné školní třídě. Blok probíhá formou exkurze v K-centru Kolín a návazným zážitkovým programem s lektory PP. Hlavní cíl bloku spočívá v seznámení žáků s problematikou užívání drog, posláním a cílem K-centra.

            Uvedený blok primární prevence trvá 3 vyučovací hodiny.

            Před a po bloku primární prevence probíhá vždy 30 minutová konzultace o jeho  realizaci a zhodnocení.

 

            Adaptační kurzy

Adaptační, neboli startovací kurzy, jsou určeny žákům 6. tříd ZŠ, studentům prvních ročníků gymnázií (šestiletých i čtyřletých) a studentům prvních ročníků středních škol. Tří až pětidenní pobytový kurz, jehož cílem je seznámení se nových spolužáků a vytvoření pozitivních vazeb ještě před začátkem školní výuky.

 

            Ukázkový blok pro pedagogy

Ukázka zážitkového programu pro učitele 2. stupně ZŠ, SOŠ, SOU, GYM, školní metodiky prevence, výchovné poradce a školní psychology, a to v rozsahu 2 × 45 minut.

           

            Přednáška pro rodiče

Přednáška na téma z oblasti sociálně nežádoucích jevů pro rodiče žáků 2. stupně ZŠ, SOŠ, SOU, GYM v rozsahu 2 × 45 minut.

 

            Certifikované programy

http://www.nuv.cz/t/pracoviste-pro-certifikace/prostor-plus-o-p-s

Sídlo
Občanské sdružení Prostor, programy primární prevence
Kutnohorská 17
Kolín 280 02
Středočeský kraj