Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - KLUB SMAJLÍK

Klub Smajlík, Duškova 79, Jaroměř – Josefov

Manažerka sociálních služeb, sociální pracovnice (pověřená realizací projektů):  Bc. Petra Nosková, DiS., tel.: 731 862 542
Značná část romské menšiny patří do sociálně nejslabší skupiny s vysokou nezaměstnaností, s nízkou úrovní vzdělání a s poměrně velkým podílem na páchané trestné činnosti. Žijí v méně kvalitních domech s malometrážními byty nižší kategorie s nedostatečným vybavením. Mnoho těchto domů se vyznačuje nevyhovujícími hygienickými podmínkami, byty jsou často nadměrně přeplňovány, mnohé domy jsou v nevyhovujícím technickém stavu, který se postupně dále zhoršuje. Děti a mládež z nevyhovujícího zázemí utíkají, svůj volný čas tráví na ulici, a tím vzniká značný předpoklad k páchání trestné činnosti.

Cílem Občanského sdružení SOUŽITÍ – JAROMĚŘ je provozovat zařízení, ve kterém by bylo možné nabídnout kvalitní odbornou pomoc formou prevence pro rodiny s dětmi do 18 let nacházející se v nepříznivé sociální situaci, pro rodiny ohrožené sociálním vyloučenímpro sociálně znevýhodněné děti a mládež. V pondělí 24. září 2007 proběhlo za přítomnosti zástupců Krajského úřadu, města Jaroměře, OVV ČSSD Náchod a dalších významných hostů, slavnostní otevření Klubu Smajlík.

Klub Smajlík, který se nachází na adrese Duškova 79, Jaroměř – Josefov je od 3. září 2007 otevřen od pondělí do pátku a je určen zejména pro smysluplné trávení volného času dětí a mládeže bez zdravotního postižení a zvláštních komunikačních potřeb a jejich vedení k myšlence dalšího vzdělávání.
Terénní práce se zaměřuje na pomoc rodinám ohrožených sociálním vyloučením nebo rodinám s dětmi do 18 let nacházející se v nepříznivé sociální situaci, a také na práci s teenagery. Terénní pracovník je svým klientům průvodcem při řešením každodenních problémů, ale především je vede k aktivní snaze vymanit se z pasti chudoby, ze závislosti na druhých a na pomoci státu. Služba je poskytována zejména v přirozeném prostředí klientů, nebo v kanceláři terénních pracovníků na adrese Engeho 14, Jaroměř – Josefov, popřípadě ambulantně v klubu Smajlík.

Snahou Občanského sdružení SOUŽITÍ – JAROMĚŘ je omezování a zmírňování faktorů, vedoucích k sociálně patologickému chování svých klientů, chránit děti a mladistvé, resp. společnost před sociálně patologickými jevy, zmapovat je, dostávat je pod kontrolu a zabránit jejich šíření do dosud nezasažené části populace.

Nízkoprahovost

Zařízení vytváří prostředí, které je svým charakterem a umístěním blízké přirozenému prostředí cílové skupiny. Služby sociálního charakteru jsou poskytovány bezplatně. Uživatel má možnost zůstat v anonymitě. Jakákoliv dokumentace obsahující osobní údaje uživatele musí být vedena se souhlasem uživatele a s právem do ní nahlížet. Zařízení získává jen ty údaje uživatele, které jsou stanoveny jako nezbytné pro poskytování odborných a kvalitních služeb. Není nutná registrace, členství, ani pravidelná docházka do zařízení. Klienti mohou v rámci otevírací doby přicházet a odcházet dle svého uvážení. Službu může využít kdokoli, pokud spadá do cílové skupiny a svým jednáním a chováním neomezuje či neohrožuje sám sebe, druhé uživatele, pracovníky nebo celkový chod služby.

Dobrovolnost

Děti a mládež využívají služby klubu Smajlík dobrovolně, na základě svého vlastního rozhodnutí a v souladu se svými zájmy a potřebami. Nikdo nemůže být nucen nedobrovolně využívat služby klubu.

Rovnost

Klub Smajlík poskytuje služby všem uživatelům bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, majetku, víry a náboženství.

Odbornost

V klubu pracuje vzdělaný a kvalifikovaný personál.

Nestrannost

Všechny naše uživatele posuzujeme nestranně a rovnoprávně.

Individuální přístup

- ke každému uživateli.

Mezi další principy patří respektování práv uživatelů, úcta k člověku a zachování lidské důstojnosti, flexibilita – přizpůsobování poskytovaných služeb potřebám uživatelů a zájemcům o službu, vzájemná tolerance a důvěra, respektování potřeb a vlastní volby uživatele.

 

Sídlo
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - KLUB SMAJLÍK
Duškova 79
Jaroměř - Josefov 551 02
Javascript is required to view this map.
Královéhradecký kraj