Národní ústav pro vzdělávání

Národní ústav pro vzdělávání je přímo řízenou organizací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Vznikl v roce 2011 sloučením Národního ústavu odborného vzdělávání (NÚOV), Výzkumného ústavu pedagogického v Praze (VÚP) a Institutu pedagogicko-psychologického poradenství ČR (IPPP ČR). Na základě této geneze je tematické  zaměření NÚV poměrně rozsáhlé. Pokrývá problematiku pedagogicko-psychologického poradenství, ústavní výchovy, prevence rizikového chování a péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, dále se zabývá tvorbou rámcových vzdělávacích programů, sleduje uplatnění absolventů škol na trhu práce atd.

Oddělení pro ústavní a ochrannou výchovu a prevenci rizikového chování NÚV má za cíl přinášet informace o stavu ústavní výchovy, preventivně výchovné péče a prevenci rizikového chování v ČR, vytvářet příležitosti pro metodickou podporu odborníků a hledat cesty pro řešení aktuálních otázek a výzev v těchto oblastech. Za tímto účelem:

  • Uskutečňujeme výzkumy
  • Vytváříme strategické a koncepční materiály, vedeme pracovní skupiny
  • Zjišťujeme, v čem se odborníci dané oblasti chtějí dále vzdělávat a připravujeme vzdělávací aktivity
  • Organizujeme příležitosti pro metodickou podporu odborníků
  • Vydáváme publikace, články, výstupy výzkumů
  • Podílíme se na připomínkování a přípravě legislativy
Sídlo
Národní ústav pro vzdělávání
Weilova 1271/6
Praha 10 10200
Javascript is required to view this map.
Hlavní město Praha