Metodik prevence PPP Královéhradeckého kraje - Rychnov nad Kněžnou

Metodik prevence: Mgr. Zdenka Ženatová, tel: 494535476

Nabídka programů pro školy a školská zařízení:

A) Práce se třídou v oblasti vztahů – zaměření ma kohezi kolektivu, rozvoj kompetentních vztahů a prevence šikany

1. Sociometrické šetření - mapování vztahů mezi žáky ve třídě (test D1, S_O_R_A_D, B4, B3, Peer Nomination, Kolář)

sociometrické šetření – snímání testu (podle velikosti třídy) 1-2 vyučovací hodiny, práce s výsledky (podle velikosti třídy) 1-2 vyučovací hodiny – je doplněno sociálne psychologickými hrami na vzájemné poznání žáků mezi sebou (co máme společného, jak se šíří pomluva, mapování sociální empatie atp.): hodiny

dle Zákona o ochraně dat je třeba k sociometrickému šetření zajistit souhlas rodičů 

  • dodat metodikovi jmenný seznam žáků třídy, vyplnit Sdělení o třídě
  • vzhledem k nové formě evidence práce se skupinami jmenovitě vypsat klienty poradny
  • na žádost poskytování konzultace třídním učitelům, školním metodikům prevence, výchovným poradcům- cca 0,5 – 1 hodina – po proškolení, jak se získanými informacemi pracovat (zásady etiky, nesdělování vlastních výsledků žákům – zajištění důvěry žáků v pracovníka PPP, neposilování negativních jevů, pozice určitého žáka ve třídě prostřednictvím sdělených informací, které by mohli ohrozit vlastní sebepojetí osobnosti)
  • metodik prevence PPP pracuje ve třídě pouze s "ůpozitivními" informacemi získanými šetřením, sociometrické šetření považuje za nezbytné pro následnou práci s problémovou skupinou

2. Rozšířený intervenční program: Práce se vztahy ve třídě: Práce se vztahy ve třídě aneb "Jak zlepšit vztahy v naší třídě"

řešení počínající šikany, role outsidera, "nezdravých" vztahů mezi žáky, agrese atp. – se sociometrickým šetřením (nutné) – celkem 6 hodin, po dvou hodinových blocích

3. Rozvoj koheze třídy aneb " Poznáváme své spolužáky"

sociální komunikace, práce s tématy typu: empatie, pocity, přátelství a posílení tolerance mezi žáky (méně problémové třídy) – seznamovací a kooperativní aktivity,

min. 2 vyučující hodiny (lze rozšířit, rozdělit např. po dvou dvouhodinových bloků v průběhu školníhio roku)

vhodné při vzniku nových kolektivu 6. tříd – "Go program" či příchodu nového žáka

4. Ohleduplnost a pravidla – Tvorba Charty třídy (vztah žák versus učitel, nakázeň ve třídě)

na pomoc při řešení nekázně, porušování školního řádu, negativního vztahu k autoritám,

min. 2-4 hodiny (dvou-hodinové bloky)

po domluvě lze doplnit sociometrickým šetřením

5. Když není bezpečno – Informativní blok o šikaně – právní vědomí, jak se bránit šikaně, konflikt a možnosti řešení, proč šikana vzniká, interaktivní metody, 1-2 vyučovací hodiny

6. Pomoc s vedením třídnických hodin – princip komunitního kruhu, interaktivní techniky

vhodné zejména pro kolektivy, s nimiž již bylo prostřednictvím PPP pracováno

řešení aktuálního problému ve třídě – intervenční hodina

přítomnost třídního učitele nutná

dle domluvy – jedna vyučovací hiodina, případné opakování dle potřeby – 2 vyučovací hodiny

Další specifické:

7. Holky a kluci - program zaměřený na vztahy mezi skupinami v konkrétní tříděw. Kluk-holka v naší třídy, předsudky, vztahy (6, 7,8 třída)

8. Prevence xenofobie a rasismu - zaměření na toleranci odlišmností – 2 hodiny

při podezření na rozvoj těchto problémů – nutné sociometrické šetření

9. Konflikty a jak na ně - Zpětná vazba, Komunikace a asertivita (agresivní, pasivní a asertivní komunikace)

10. Kyberšikana, bezpečí na nternetu
 interaktivní blok doplněný interaktivními technikami

 

B) Práce se skupinou v oblasti prevence proti závislostem

Prevence drogové závislosti a závislosti na alkoholu

vhodné při podezření na rozvíjející se problém ve třídě nebo např. jako doplnění preventivníhio působení

metodik prevence PPP využívá interaktivních technik, nejedná se o přednášku ani besedu

2 hodiny, v případě potřeby následný blok další dvě vyučovací hodiny

Pro mapování zakázky školy - nastavení co nejefektivnějšího programu pro třídu – prosíme o vyplnění formuláře Sdělení o třídě

Na Vaši žádost vypracuje pracovník PPP stručnou zprávu o průběhu práce se třídou a případnými postřehy, na co se zaměřit, či jak posilovat pozitivní faktory ve třídě, eliminovat negativní faktory. Na Vaši žádost uskuteční metodickou konzultaci pro pedagogy.

Efektivní práce se dá měřit pouze zpětnými vazbami od samotných žáků, případně pedagogů, pokud jsou přítomni při vlastní "prác"i se třídou či pomocí jejich postřehů z dalšího fungování třídního kolektivu. Další formou "měření" je retest sociometrického šetření (přibližně po roce).

Další nabídka:

1. Dále lze využít osobní konzultace s metodikem v PPP v pondělí od 13 – 17 hodin (lépe se telefonicky domluvit).

2. Metodické vedení při sestavování MPP školy.

3. Metodické vedení při mapování výskytu sociálně nežádosucích jevů ve škole.

4. Metodická pomoc při grantové činnosti (žádosti o dotace) na oblast prevence ve škole.

5. Pomoc v řešení aktuálních problémů souvisejících s rizikovým chováním (Co dělat, když...., kontakty na další odborná pracoviště).

6. Konzultace k úpravám školních řádů vzhledem k aktualizacím v legislativě a aktualizaci metodických pokynů vydaných MŠMT v oblasti prevence rizikového chovíní.

7. Konzultace k legislativě.

8. Přenos aktuálních informací z oblasti prevence rizikového chování z kraje, oddělení prevence MŠMT, sociálních odborů a dalších státních i nestátních institucí zabývajících se prevencí. zajištění kontaktů na organizace a odborníky v dané oblasti.

9. Organizovní pravidelných pracovních schůzek školních metodiků prevence.

10. Každoroční sumarizace oblasti mapování rizikvého chování na školách, postavení školního metodika prevence (dotazníkové šetření).

PRO RODIČE

poradenství v oblasti rizikového chování dětí (šikana, záškoláctví, závoslosti....)

řešení aktuálních problémů, komunika se školou.

K DISPOZICI A ZAPŮjČENÍ JE VÁM LITERATURA Z OBLASTI PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE.

 

 

 

 

 

 

Sídlo
Metodik prevence PPP Královéhradeckého kraje - Rychnov nad Kněžnou
Javornická 1501
Rychnov nad Kněžnou 516 01
Javascript is required to view this map.
Královéhradecký kraj