Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna - Veselíčko

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna Veselíčko 1 jsou specializovaným etopedickým zařízením. Hlavní náplní činnosti je výchovně vzdělávací, terapeutická a poradenská péče o žáky převážně ve věku povinné školní docházky s nařízenou ústavní, popř. ochrannou výchovou. V rámci zařízení je zřízena základní škola. Zařízení profilujeme na "Péči o nadané děti s poruchami chování"- na tyto zaměřujeme terapeutické, intervenční a integrační programy. Posláním DDŠ, ZŠ a ŠJ je nejen péče o děti, ale zároveň kvalitní poradenská a terapeutická služba pro rodiče těchto dětí. Naše koncepce se opírá o stanovené priority v reedukačním a resocializačním procesu, které dle našeho názoru naplňují smysl naší práce s dětmi a mohou vést k pozitivnímu rozvoji jejich osobnosti, zmírnění či odstranění projevů poruch chování, se kterými přicházejí do našeho zařízení. Obsahem koncepce jsou skupinové a individuální speciálně pedagogické, psychologické, terapeutické a volnočasové aktivity. Velký důraz klademe na to, aby odborné činnosti neprobíhaly pouze nahodile, ale tvořily dlouhodobý cílený intervenční program. Při specializovaně zaměřených skupinových aktivitách využíváme skupinové dynamiky jako souhrnu skupinového dění a skupinových interakcí.

 

Sídlo
Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna - Veselíčko
Veselíčko 1
Veselíčko 75125
Javascript is required to view this map.
Olomoucký kraj