Jak znám svět šikanování ve školách?

Otázka 1 z 10

Dojde-li k závažnějšímu případu šikanování nebo při podezření, že šikanování naplnilo skutkovou podstatu trestného činu (provinění)

třídní učitel oznámí tuto skutečnost Policii ČR.

ředitel školy nebo školského zařízení oznámí tuto skutečnost Policii ČR.

školní metodik prevence neprodleně informuje zákonného zástupce dítěte a po dohodě s ním informuje Policii ČR.