Legislativa: užívání návykových látek

Číslo Název Platnost od-do Typ Anotace
561/2004 Sb. Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). 01.01.2005 zákon

Tento zákon nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2005, s výjimkou ustanovení § 20 odst. 3, 5 až 7, které nabylo účinnosti dnem vyhlášení, a s...

242/2008 Sb. Novela školského zákona v oblasti maturitní zkoušky 04.07.2008 zákon

Zákonem č. 242/2008 Sb. byl změněn školský zákon v oblasti maturitní zkoušky. Účinnost novely je stanovena zčásti na 4. července 2008 a...

243/2008 Sb. Novela školského zákona, kterou se mění pravidla stanovená školským zákonem pro přijímání uchazečů ke střednímu vzdělávání 04.07.2008 zákon

Zákonem č. 242/2008 Sb. byl změněn...

RZK-2010_08_23 Strategie prevence rizikového chování u dětí a mládeže 2010 - 2012 - Zlínský kraj 28.03.2010 koncepce

Strategie dokumentuje situaci v oblasti primární prevence ve školách a školských zařízení kraje a vytyčuje školám, školským zařízením a dalším...

317/2005 Sb. Vyhláška o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků 01.09.2005 vyhláška

Vyhláška stanovuje náležitosti specializačního studia pro oblast prevence rizikového chování.

38/09-61 Strategie prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže v působnosti resortu MŠMT na období 2009-2012 06.04.2009 koncepce

Vymezuje priority, definuje systém na horziontální i vertikální úrovně. Stanovuje kompetence jednotlivých subjektů na primární prevenci participujících....

431/10 Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 až 2018 10.05.2010 koncepce

Vláda dne 10. 5. 2010 projednala Národní strategii protidrogové politiky na období 2010 až 2018 ; materiál předložený pod č.j. 431/10 schválila.