Legislativa: šikana

Číslo Název Platnost od-do Typ Anotace
IVýP Individuální výchovný plán 01.09.2015 metodický dokument

MŠMT dále nabízí školám nástroj, který napomáhá při řešení rizikového chování žáků – Individuální výchovný plán (známý pod názvem Smlouvy...

Pomůcka Pomůcka k nově zakotveným právům a povinnostem pedagogických pracovníků 01.09.2017 metodický dokument

MŠMT připravilo k uvedeným opatřením také pomůcku pro ředitele škol, aby věděli, jak v konkrétních situacích postupovat. Jde o metodické doporučení, ve...

561/2005 školský zákon - novela 01.09.2017 zákon

Od září 2017 školský zákon zajišťuje lepší ochranu jak žáků, tak pedagogických pracovníků před fyzickými i psychickými útoky. Podle...

MP šikana Metodický pokyn k prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních 01.09.2017 metodický dokument

MŠMT rozšířilo a zpřesnilo opatření k řešení šikany a kyberšikany ve školách tím,

Příloha - Kyberšikana Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků 01.09.2017 metodický dokument

MŠMT v roce 2017 novelizovalo přílohu metodického doporučení k primární prevenci – konkrétně oblast kyberšikany.

MSMT- 22294/2013-1 Metodický pokyn MŠMT k šikanování ve školách 01.09.2013 metodický dokument

Tento metodický pokyn poskytuje pedagogickým pracovníkům základní informace především k samotnému řešení tohoto vysoce
rizikového chování. Pokyn obsahuje vymezení...

458/2005 Vyhláška č. 458/2005 Sb., kterou se upravují podrobnosti o organizaci výchovně vzdělávací péče ve střediscích výchovné péče 28.11.2005 vyhláška
  • Vyhláška upravuje podrobnosti o organizaci výchovně vzdělávací péče ve střediscích výchovné péče (dále jen "středisko") a stanoví vzorový vnitřní...
147/2011 Novela vyhlášky 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění vyhlášky č. 147/2011 Sb. 09.06.2011 vyhláška
  • Původní vyhláška se týkala především žáků se zdravotním postižením a dětí mimořádně nadaných
  • Odpovídajícím způsobem nezahrnovala problematiku...
116/2011 Novela vyhlášky 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb. 15.04.2011 vyhláška
  • Zavádí povinnost poradenských pracovníků ve školství informovat zákonné zástupce – rodiče (nebo zletilého žáka) o tom, že poradenskou službu...
25 884/2003-24 Spolupráce předškolních zařízení, škol a školských zařízení s Policií ČR 01.01.2003 metodický dokument

Informace o spolupráci škol a školských zařízení s Policií ČR při prevenci a při vyšetřování kriminality dětí a mládeže je opětovným připomenutím...