Legislativa: rasismus

Čísloikona řazení Název Platnost od-do Typ Anotace
116/2011 Novela vyhlášky 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb. 15.04.2011 vyhláška
  • Zavádí povinnost poradenských pracovníků ve školství informovat zákonné zástupce – rodiče (nebo zletilého žáka) o tom, že poradenskou službu...
147/2011 Novela vyhlášky 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění vyhlášky č. 147/2011 Sb. 09.06.2011 vyhláška
  • Původní vyhláška se týkala především žáků se zdravotním postižením a dětí mimořádně nadaných
  • Odpovídajícím způsobem nezahrnovala problematiku...
242/2008 Sb. Novela školského zákona v oblasti maturitní zkoušky 04.07.2008 zákon

Zákonem č. 242/2008 Sb. byl změněn školský zákon v oblasti maturitní zkoušky. Účinnost novely je stanovena zčásti na 4. července 2008 a...

243/2008 Sb. Novela školského zákona, kterou se mění pravidla stanovená školským zákonem pro přijímání uchazečů ke střednímu vzdělávání 04.07.2008 zákon

Zákonem č. 242/2008 Sb. byl změněn...

25 884/2003-24 Spolupráce předškolních zařízení, škol a školských zařízení s Policií ČR 01.01.2003 metodický dokument

Informace o spolupráci škol a školských zařízení s Policií ČR při prevenci a při vyšetřování kriminality dětí a mládeže je opětovným připomenutím...

317/2005 Sb. Vyhláška o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků 01.09.2005 vyhláška

Vyhláška stanovuje náležitosti specializačního studia pro oblast prevence rizikového chování.

359/1999 Zákon o sociálně právní ochraně dětí 09.12.1999 zákon

Co se rozumí sociálně-právní ochranou dětí vyjadřujezákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen...

38/09-61 Strategie prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže v působnosti resortu MŠMT na období 2009-2012 06.04.2009 koncepce

Vymezuje priority, definuje systém na horziontální i vertikální úrovně. Stanovuje kompetence jednotlivých subjektů na primární prevenci participujících....

40/2009 Trestní zákoník 01.01.2010 zákon

Trestní zákon č. 140/1961 Sb. je v praxi užíván od 1. 1. 1962 a doznal bezmála 70 novelizací. Od 1. 1. 2010 jej po 47...

458/2005 Vyhláška č. 458/2005 Sb., kterou se upravují podrobnosti o organizaci výchovně vzdělávací péče ve střediscích výchovné péče 28.11.2005 vyhláška
  • Vyhláška upravuje podrobnosti o organizaci výchovně vzdělávací péče ve střediscích výchovné péče (dále jen "středisko") a stanoví vzorový vnitřní...