Legislativa: netolismus

Číslo Název Platnost od-doikona řazení Typ Anotace
359/1999 Zákon o sociálně-právní ochraně dětí 09.12.1999 zákon

Co se rozumí sociálně-právní ochranou dětí vyjadřuje zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ve znění pozdějších předpisů, (dále jen...

25 884/2003-24 Spolupráce předškolních zařízení, škol a školských zařízení s Policií ČR 01.01.2003 metodický dokument

Informace o spolupráci škol a školských zařízení s Policií ČR při prevenci a při vyšetřování kriminality dětí a mládeže je opětovným připomenutím...

561/2004 Sb. Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). 01.01.2005 zákon

Tento zákon nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2005, s výjimkou ustanovení § 20 odst. 3, 5 až 7, které nabylo účinnosti dnem vyhlášení, a s...

72/2005 Sb. Vyhláška o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů 17.02.2005 vyhláška

Vyhláška, která vymezuje činnost škol a školských zařízení v oblasti primární prevence, definuje kompetence. Přílohu vyhlášky tvoří standardní činnosti školního...

317/2005 Sb. Vyhláška o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků 01.09.2005 vyhláška

Vyhláška stanovuje náležitosti specializačního studia pro oblast prevence rizikového chování.

458/2005 Vyhláška č. 458/2005 Sb., kterou se upravují podrobnosti o organizaci výchovně vzdělávací péče ve střediscích výchovné péče 28.11.2005 vyhláška
  • Vyhláška upravuje podrobnosti o organizaci výchovně-vzdělávací péče ve střediscích výchovné péče (dále jen „středisko“) a stanoví vzorový...
242/2008 Sb. Novela školského zákona v oblasti maturitní zkoušky 04.07.2008 zákon

Zákonem č. 242/2008 Sb. byl změněn školský zákon v oblasti maturitní zkoušky. Účinnost novely je stanovena zčásti na 4. července 2008 a...

243/2008 Sb. Novela školského zákona, kterou se mění pravidla stanovená školským zákonem pro přijímání uchazečů ke střednímu vzdělávání 04.07.2008 zákon

Zákonem č. 242/2008 Sb. byl změněn...

38/09-61 Strategie prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže v působnosti resortu MŠMT na období 2009-2012 06.04.2009 koncepce

Vymezuje priority, definuje systém na horziontální i vertikální úrovně. Stanovuje kompetence jednotlivých subjektů na primární prevenci participujících....

40/2009 Trestní zákoník 01.01.2010 zákon

Trestní zákon č. 140/1961 Sb. je v praxi užíván od 1. 1. 1962 a doznal bezmála 70 novelizací. Od 1. 1. 2010 jej po 47...