Výzva pro předkládání projektů v programu prevence rizikového chování pro děti a mládež 2019 - MŠMT

F - finance
Termín podání žádosti: 
1. červen 2018 (Celý den) - 30. září 2018 (Celý den)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) vyhlašuje výzvu pro podávání žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na poskytování aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování na rok 2019 (dále jen „výzva“)

  • v souladu s Národní strategií protidrogové politiky a s Akčním plánem realizace Národní strategie protidrogové politiky
  • v souladu se Strategií prevence kriminality a Akčním plánem prevence kriminality,
  • v souladu s Národní strategií primární prevence rizikového chování dětí a mládeže.

Výzva se vyhlašuje v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a se Zásadami vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy schválenými usnesením vlády ze dne 1. února 2010 č. 92, ve znění úprav schválených usnesením vlády č. 479 ze dne 19. června 2013, a usnesením vlády č. 657 ze dne 6. srpna 2014, o změně Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy.

V této výzvě jsou poskytovány finanční prostředky právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, nestátním neziskovým organizacím, církevním organizacím, jiným právnickým osobám, jejichž hlavním předmětem činnosti je poskytování vzdělávacích služeb, nebo fyzickým osobám, které takové služby poskytují, a krajům.

Ministerstvo v souladu se Zásadami postupu při poskytování dotací č. j. 35234/2017-1 ve výzvě neposkytuje možnost požádat o dotaci příspěvkovým organizacím zřizovaným ministerstvem či jinými orgány státní správy.

Výzva se dělí na dva moduly:

  1. Modul A je zaměřen na podporu projektů primární prevence všech typů rizikového chování zaměřené na děti a mládež, které se dále dělí na primární prevenci všeobecnou, selektivní a indikovanou, projekty zaměřené na poskytování odborných a ověřených informací a vzdělávání odborné či laické veřejnosti – konference, internetové stránky, odborné časopisy (dotaci nelze čerpat na vzdělávání pedagogických pracovníků, neboť toto vzdělávání lze hradit prostřednictvím ESF) a na projekty evaluace potřebnosti, dostupnosti a efektivnosti služeb, např. výzkumy, sběr dat.
  2. Modul B je zaměřen na podporu krajských projektů, které budou systémově zabezpečovat vzdělávání, metodické vedení, předávání odborných informací, evaluaci a úpravy dokumentů ve školním prostředí v oblasti primární prevence rizikového chování dětí a mládeže. Zejména jde o podporu pedagogických pracovníků v získání vědomostí, dovedností a kompetencí, které se projeví ve schopnostech aplikace pedagogiky, psychologie, adiktologie a dalších oborů včetně výstupů z nejnovějších výzkumů v oblasti rizikového chování do praxe primární prevence rizikového chování ve školách a školských zařízeních.

Zdrojem financování pro Výzvu na poskytování aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování na období 2019–2021 jsou samostatné specifické ukazatele kapitoly 333 – program protidrogové politiky, program sociální prevence a prevence kriminality. Na Výzvu se předpokládá alokace částky 20 329 000 Kč, z toho:

  1. na modul Projekty individuální: 16 129 000 Kč.
  2. na modul Projekty krajské: 4 200 000 Kč.

Právnická osoba, která žádá o podporu v rámci této výzvy, nesmí být podpořena ve stejné aktivitě, která je již financována z OP VVV, a to z důvodu, aby nedocházelo k dvojímu financování stejných aktivit.

Bližší informace zde – http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/vyzva-na-podporu-aktivit-v-oblasti-pirmanri-prevence