Specializační kurz prevence rizikového chování

Plzeňské P-centrum, CPPT, o. p. s., realizuje od roku 2009 dvouletý prakticky orientovaný kurz zaměřený na rozvoj kompetencí školních metodiků prevence a dalších pedagogických pracovníků v oblasti prevence rizikového chování.

Specializační kurz prevence rizikového chování

Cílem kurzu je podpora rozvoje odborných kompetencí, znalostí, dovedností a profesního růstu pedagogických pracovníků (zejména školních metodiků prevence) v oblasti specifické školské primární prevence rizikového chování tak, aby mohly být efektivně využity při jejich práci s dětmi a dospívajícími (konkrétně se jedná o znalosti z oblasti rizikového chování, dovednosti pro práci s jednotlivcem a skupinou včetně řešení krizových situací, tvorba plánů a metodik, realizace preventivních aktivit na škole, projektování, rozvoj spolupráce s kolegy a profesní růst).

Kurz je tvořen tematicky zaměřenými semináři, které na sebe navazují, a stážemi na odborných pracovištích. Semináře se konají zhruba jednou měsíčně, obvykle v pátek a sobotu dle harmonogramu, který obdrží účastníci před zahájením kurzu. Podmínkou úspěšného absolvování je zapojení účastníka do vzdělávání; max. 40 hodin absence; absolvování závěrečné zkoušky – skládá se z přezkoušení z okruhů vzdělávání a obhajoby závěrečné písemné práce. Pro průběžné hodnocení vzdělávání slouží ročníková práce, která je zaměřena na specifika tvorby minimálního preventivního programu.

Lektory kurzu jsou lidé s dlouholetou praxí v oboru a se zkušenostmi se vzděláváním pedagogů. Vzdělávání probíhá v malé skupině, aby bylo maximálně praktické.  

Odpovídá Standardům studia k výkonu specializovaných činností dle § 9 vyhl. 1 písm. c) č. 317/2005 Sb. a je akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Nově vzdělávací program zohledňuje také tzv. „Čtyřúrovňový model kvalifikačních stupňů pro pracovníky v primární prevenci rizikového chování ve školství“, svým obsahem naplňuje požadavky 3. pokročilé úrovně.

Více informací o kurzu najdete na www.kotva.cppt.cz.

Odkaz: 

P-centrum, CPPT

Místo realizace
P-centrum, CPPT, o.p.s.
Plachého 6
Plzeň 301 00
Javascript is required to view this map.
Kraj: 
Plzeňský kraj
Realizátor
P-centrum, CPPT, o.p.s.
Plachého 6, 301 00 Plzeň