Prevence pro školy

Hlavní náplní projektu je realizace dlouhodobého komplexního preventivního programu, který je založen na aktuálních poznatcích psychologie a speciální pedagogiky. S cílovou skupinou dětí a mládeže ze základních a středních škol realizujeme interaktivní lekce postavené na principu zážitku a prožitku. V programech se zaměřujeme především na prevenci užívání návykových látek, a to jak na nelegální drogy, tak na drogy legální. Ve všech programech je kladen důraz na prevenci užívání alkoholu a tabáku, které patří mezi společensky tolerované drogy. Plánované programy vychází z osvědčené metodiky primární prevence(MŠMT,RVKPP,sekce PP). Z dlouholetých zkušeností je známo, že na prožitkových lekcích získají žáci a studenti pravdivé informace o drogách a jejich uživatelích a uvědomí si vztah drog k životnímu stylu člověka. Cílem projektu je také přesunutí eventuálního prvního experimentu s drogou do pozdějšího věku. U žáků a studentů se rozvíjí a podporují sociálně žádoucí postoje a tím modifikují jejich sociální chování a podporují se tak k poznání vlastních hodnot a postojů. Dále se u žáků a studentů rozvíjí jejich kritické myšlení a vlastní náhled na problematiku sociálně patologických jevů. Veškeré aktivity vedou k hlavnímu cíli, a to přispět ke korekci možného patologického chování u žáků a studentů.

Místo realizace
P-centrum
Laffayetova 47
Olomouc 772 00
Javascript is required to view this map.
Kraj: 
Olomoucký kraj
Realizátor
P-centrum
Laffayetova 47, 772 00 Olomouc