Konference Primární prevence rizikového chování

Konference primární prevence rizikového chování je ojedinělou akcí svého druhu v České republice, která se zabývá problematikou prevence a výzkumem v prevenci v různých oblastech rizikového chování. Její multioborové pojetí reflektující aktuální vývoj v oblasti prevence ve světě i u nás z něho činí spojovací článek mezi profesionály různých oborů podílejících se na práci v této oblasti. Konferenci organizuje Sdružení SCAN ve spolupráci s Centrem adiktologie Psychiatrické kliniky 1.LF UK Praha a partnery.
Významného přínosu projektu je dosahováno prostřednictvím účasti zahraničních hostů, a to informováním o nových trendech ve světě a navázaní profesní spolupráce. Dalším přínosem je všeobecná informovanost a její zvyšování prostřednictvím přednášek a workshopů pro cílovou skupiny. Materiály produkované z konference rovněž můžou sloužit jako metodické podklady pro cílovou skupinu.

Místo realizace
Kraj: 
Hlavní město Praha
Realizátor