Trendy v kuřáctví dětí a dospívajících v ČR

V - výzkumy

Práce prezentuje trendy v kuřáctví dětí a dospívajících v ČR v období 1994–2006. Pozornost je věnována také psychosociálnímu.

Programy na podporu aktivit v oblasti prevence rizikového chování MŠMT na rok 2011

F - finance

Aktuální informace o dotačním programu MŠMT pro oblast prevence rizikového chování, zveřejnění metodiky, elektronického formuláře a výsledky dotačního programu pro rok 2011.

Zákon o pedagogických pracovnících

L - legislativa

Zákon o pedagogických pracovnících v §9a) stanovuje podmínky pro získání specializačního příplatku.
zákon byl novelizován 1. 1. 2010 plné znění zde

Vyhláška o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

L - legislativa

Vyhláška stanovuje náležitosti specializačního studia pro oblast prevence rizikového chování.

Vyhláška o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů

L - legislativa

Vyhláška, která vymezuje činnost škol a školských zařízení v oblasti primární prevence, definuje kompetence. Přílohu vyhlášky tvoří standardní činnosti školního metodika prevence a výchovného poradce.

Strategie prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže v působnosti resortu MŠMT na období 2009-2012

L - legislativa

Vymezuje priority, definuje systém na horziontální i vertikální úrovně. Stanovuje kompetence jednotlivých subjektů na primární prevenci participujících. Seznamuje s klíčovými oblastmi, jimž se prevence rizikového chování v působnosti MŠMT věnuje.

Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení

L - legislativa

Cílem předkládaného metodického pokynu je upozornit na závažnost šikanování, poskytnout pedagogickým pracovníkům základní informace o jeho projevech a napomoci hledat řešení těchto specifických problémů.

Syndikovat obsah

Partneři