Centrum primární prevence

D - dobrá praxe

Centrum primární prevence Semiramis o.s. (dále jen CPP) poskytuje služby v oblasti specifické primární prevence rizikového chování.
Jeho cílem je předcházet problémům spojeným s rizikovým chováním u dětí a mládeže (zneužívání NL, šikana, rasismus, rizikové sex. chování apod.) nebo tyto problémy oddálit do co nejpozdějšího věku.
Pracovníci CPP působí na druhých stupních všech typů základních škol. S dětmi se pracuje na podpoře zdravého životního stylu, na rozvoji osobnosti a na posilování pozitivních mezilidských vztahů a vzájemné tolerance.

Programy primární prevence

D - dobrá praxe

Komplexní a dlouhodobé programy primární prevence užívání návykových látek a jiných forem rizikového chování. Nabídka je zaměřena na přímou práci s dětmi a mládeží, jejich rodiči a pedagogy. Jednotlivé služby na sebe navazují a jsou poskytovány na čtyřech úrovních:všeobecná primární prevence, selektivní primární prevence, indikovaná primární prevence a vzdělávací aktivity.Cílem aktivit Centra primární prevence je předcházet problémům spojených s užíváním návykových látek u osob, které dosud nejsou s drogou v kontaktu.

Komplexní program primární prevence

D - dobrá praxe

Jedná se o dlouhodobý Komplexní program primární prevence pro 43 základních a středních škol, který kontinuálně funguje více než 15 let.
V rámci programu projde každé zúčastněné dítě po dobu své školní docházky celkem 40 hodinami primární prevence (na základní škole 30 hodin a na střední škole 10 hodin) pod vedením psychologů nebo speciálních pedagogů. Program je vždy po dohodě s vedením školy a příslušným metodikem specifikován na konkrétní podmínky dané školy v oblasti prevence vzniku závislosti na návykových látkách a rizikového chování na dané škole.

Konference Primární prevence rizikového chování

D - dobrá praxe

Konference primární prevence rizikového chování je ojedinělou akcí svého druhu v České republice, která se zabývá problematikou prevence a výzkumem v prevenci v různých oblastech rizikového chování. Její multioborové pojetí reflektující aktuální vývoj v oblasti prevence ve světě i u nás z něho činí spojovací článek mezi profesionály různých oborů podílejících se na práci v této oblasti. Konferenci organizuje Sdružení SCAN ve spolupráci s Centrem adiktologie Psychiatrické kliniky 1.LF UK Praha a partnery.

Časopis Prevence

D - dobrá praxe

Časopis Prevence je určen školním metodikům prevence, dále třídním učitelům metodikům v PPP a odborným pracovníkům. Je periodikem vycházejícím deset měsíců v roce, po dobu školního roku. Vychází nepřetržitě od května 2004.

Cílovou skupinou časopisu Prevence jsou pracovníci z oblasti prevence rizikového chování, tzv. školní metodici prevence ze základních a středních škol, dále časopis odebírají v podstatě všechny Pedagogicko psychologické porady v České republice. Do cílové populace též patří dětské domovy a další odborná pracoviště.

Strategie prevence rizikového chování u dětí a mládeže 2010 - 2012 - Zlínský kraj

L - legislativa

Strategie dokumentuje situaci v oblasti primární prevence ve školách a školských zařízení kraje a vytyčuje školám, školským zařízením a dalším subjektům v dané oblasti směr v návaznosti na jejich potřeby, možnosti, podmínky a konkrétní situace.

Hlavní město Praha vyhlašuje dotační řízení na projekty specifické protidrogové prevence "Zdravé město Praha 2011“

F - finance

Pro rok 2011 jsou vyhlášeny tyto programy:
I. program pro školy a školská zařízení,
II. program pro organizace.
Priority obou programů pro rok 2011 včetně dalších informací jsou uvedeny v metodických pokynech pro žadatele.

Syndikovat obsah

Partneři